مقالات

میکروسمنت

میکروسمنت نوعی پوشش دکوراتیو

 میکروسمنت نوعی پوشش دکوراتیو

ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﻠﯿﻤﺮي ﺧﺎص و آب ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻤﯿﺮ آﻣﺎده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد
اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوﺳﻤﻨﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﻣﺤﺪودﯾﺖ در اﺟﺮا در اﮐﺜﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ وﯾﮋهاي ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ، وﯾﮋﮔﯽ و ﻣﺰاﯾﺎي اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻓﻀﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

مقاومت و دوام: 

  • اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و دوام ﺳﯿﻤﺎن ﻧﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺶ، ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ.
  • جلوﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز ﺗﺮك ﺳﯿﻤﺎن در ﺳﻄﺢ ﻧﻤﺎ.
  • ﻣﻘﺎوم در ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺳﺨﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎران، ﺑﺮف و ﯾﺨﺒﻨﺪان.

جلوه ظاهری: 

تنوع ﺟﻠﻮه ، ﻃﺮح و ﻓﺎم ﻣﯿﮑﺮوﺳﻤﻨﺖ.

ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺟﺮاي ﺑﺪون درز و ﺑند ( برخلاف سنگ و آجر) ﮐﻪ ﺟﻠﻮه اي ﺧﺎص و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻧﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ. ﻋﺪم ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد درز در ﻣﯿﮑﺮوﺳﻤﻨﺖ ﻧﻤﺎ اﺣﺘﻤﺎل رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي، ﺟﻠﺒﮏ و ﮐﭙﮏ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ و ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

ﻪ واﺳﻄﻪ ﻻكﻫﺎي آﺑﮕﺮﯾﺰ و ﻏﺒﺎر ﮔﺮﯾﺰي ﮐﻪ روي ﻣﯿﮑﺮوﺳﻤﻨﺖ ﻧﻤﺎ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺎزه ﺷﺴﺘﺸﻮي دورهاي ﻧﻤﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺟﻠﻮه ﻇﺎﻫﺮي، در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ UV و ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻣﻘﺎومﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﺘﺮﯾﺎل ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺠﺮي ﻓﻘﻂ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪه ﻃﺮح اﺳﺖ اﺟﺮاي ﻣﯿﮑﺮوﺳﻤﻨﺖ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻫﻨﺮ دﺳﺖ ﻣﺠﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح ﻧﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺎري ﺧﺎص و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻣﺰﯾﺖ و داﻣﻨﻪ اﺟﺮاﯾﯽ میکروسمنت نوعی پوشش دکوراتیو: 

  • اﻣﮑﺎن اﺟﺮاي روي ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح ﻧﻤﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﯿﻤﺎن، ﺳﻨﮓ، ﻓﻠﺰ و ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻧﻤﺎ و…
  • 3D اﻣﮑﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﺧﺎص ﻃﺮاﺣﺎن ﻧﻤﺎ و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻌﻤﺎر و آﺗﻠﯿﻪﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﻄﺒﻖ و ﺑﺴﯿﺎر نزدیک به طرح ها

(از جمله طرح های بتن و طیف های طوسی به صورت ابر و باد)

  • ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓ ﻓﺮاوان و ﻣﺘﻨﻮع در اﯾﺮان و اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ از ﻣﻌﺎدن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي، ﻃﺮح و رﻧﮓ ﺳﻨﮓ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﭘﯿﺶ روي ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﻌﻤﺎر و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن وﺟﻮد دارد. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻤﻨﺖ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراﺳﺖ ﻃﺮح ﻣﺪ ﻧﻈﺮ و اﯾﺪه آل ﻣﻌﻤﺎران و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻨﺮ دﺳﺖ اﺳﺘﺎدﮐﺎران اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

سازه: 

  • ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺣﺪاﮐﺜﺮي در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎ وزن ﮐﻤﺘﺮ و دوام ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻣﺮده ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اوﻟﻮﯾﺖ و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
  • اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﯿﮑﺮوﺳﻤﻨﺖ ﻧﻤﺎ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺷﺎﺳﯽﮐﺸﯽ ﻓﻠﺰ(که برای نصب سنگ نما الزامی است), نمی‌باشد. همین امر ﺮ ﺑﺎر ﻣﺮده ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ر ا ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي ﮐﺎﻫﺶ و ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻘﻮط ﺳﻨﮓ در اﺛﺮ ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ و در زﻣﺎن وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ

ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي:

  • ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮاي ﻧﻤﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎي ﺳﻨﮓ.
  • ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﻧﻮﺳﺎزي ﻧﻤﺎ.

دیدگاهتان را بنویسید