میکروسمنت نوعی پوشش دکوراتیو

میکروسمنت

 میکروسمنت نوعی پوشش دکوراتیو ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﻠﯿﻤﺮي ﺧﺎص و آب ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻤﯿﺮ آﻣﺎده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوﺳﻤﻨﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ...

ادامه مطلب